Privacy Policy

Document “Gegevens bescherming Airchestra”

De Vereniging KLM symfonieorkest Airchestra (verder te noemen Airchestra) hecht waarde
aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document geven wij u informatie
over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Airchestra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze in de toekomst nodig hebben voor
  de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteren.

Airchestra is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de leden

1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN
Persoonsgegevens van leden worden door Airchestra verwerkt ten behoeve van
doelstelling “Uitvoering geven aan het lidmaatschap”.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding van het lidmaatschap.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Airchestra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
Soort persoonsgegevens Verplicht bij aanmelding Wordt opgeslagen in ledenbestand
Relatie met KLM                     X                                          X
Instrument                               X                                          X
Speelervaring                           X                                          X
Voornaam                                 X                                          X
Voorletters                                X                                          X
Tussenvoegsel                          X (indien bekend)            X
Achternaam                              X                                          X
Adres                                          X                                          X
Postcode en woonplaats         X                                          X
Telefoonnummer (s)               X (indien bekend)            X
E-mailadres                              X (indien bekend)            X
Geboortedatum                        X                                          X
Datum ingang lidmaatschap X                                          X

N.B.: Presentielijst. Alle door uzelf hierop ingevulde gegevens en uw voornaam en
instrument zijn zichtbaar voor alle leden. Doelstelling is inzicht te hebben wie er wel en
niet aanwezig zijn bij repetities en concerten. Mocht u bezwaar hebben tegen deze
registratie dan verwijzen wij u naar de procedure onder punt 6.
Uw persoonsgegevens worden door Airchestra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode dat men lid is tot maximaal 1 jaar na de datum van
beëindiging van het lidmaatschap. Dit laatste om een zorgvuldige afwikkeling en
beëindiging van het lidmaatschap mogelijk te maken (zie punt 4)

2. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons heeft verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling.
Op dit moment maakt Airchestra geen gebruik van derden partijen.
Wij zullen ook in de toekomst nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze
partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Voor het overige zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons
hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3. BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. BEWAARTERMIJN
Airchestra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens van het ex-lid vernietigd zodra
de financiële afwikkeling (bijvoorbeeld een nog openstaande betaling of eventuele
terugbetaling van contributie) is afgerond, dan wel uiterlijk 1 jaar na de datum van opzegging.

5. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Alle personen (zijnde de bestuursleden en in het presentieschema alle leden) die namens
Airchestra kennis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Iedereen met toegang tot uw gegevens is vooraf geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

6. UW RECHTEN OP INZAGE, RECTIFICATIE OF VERWIJDERING

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen
u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7. OPSLAG / PUBLICATIE BEELDMATERIAAL

Bij diverse evenementen zoals bijvoorbeeld concerten kunnen foto’s en videobeelden
gemaakt worden. Daarnaast wordt op de algemeen toegankelijke website van
Airchestra summiere info gedeeld over de leden van het orkest ten behoeve van
promotie etc (namen leden en welk instrument men speelt, evenals – door de leden
zelf- aangeleverde biografieën).
De informatie en het beeldmateriaal zoals hier bedoeld is op onze website geplaatst dan
wel kan op onze website geplaatst worden dan wel elders gepubliceerd worden
(bijvoorbeeld in het jaarverslag, of op een website van KLM of op algemene media). Mocht
u niet akkoord gaan met de plaatsing hiervan dan verzoeken wij u nadrukkelijk dat vooraf
kenbaar te maken.
Mocht u achteraf niet akkoord gaan dan wijzen wij u op uw rechten onder punt 6. Waarbij
aangetekend dat na publicatie van video of beeldmateriaal verwijdering achteraf vaak niet
meer haalbaar dan wel mogelijk is.

8. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen
wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Ook als u naar aanleiding van dit document “Gegevens Bescherming Airchestra ” vragen of
opmerkingen heeft verzoeken u contact op te nemen met het bestuur.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!